Tag: Movie

  2022

  1. 2022-02-04 韩寒的四海
  2. 2022-01-26 浅谈《开端》在剧作上的瑕疵

  2019

  1. 2019-05-16 我觉得《流浪地球》一点也不好看

  2017

  1. 2017-12-23 回忆,电影以及豆瓣评分

  2015

  1. 2015-07-20 心中的大圣归来
  2. 2015-02-23 一个理想主义者的电影梦